Stats saison Thomas Ephestion

0 2 30
0 1 0 0

 

2 30
0 1
0 0