Stats saison Thomas Ephestion

1 6 132
0 1 0 0

 

6 132
0 1
0 0