Stats saison Thomas Ephestion

2 7 197
0 1 0 0

 

7 197
0 1
0 0